Verandertrajecten

People don’t resist change. They resist being changed! – Peter Senge

Organisaties zijn altijd aan het veranderen, soms in het kader van een bewust, ingezet veranderproces, maar vaak veranderen ze op een organische wijze, ongemerkt en ongestuurd. Verandering en vernieuwing zijn nodig, toch mislukken veel pogingen om zaken in organisaties bewust te veranderen. Precieze cijfers zijn moeilijk te noemen, maar vaak wordt gesproken van een faalpercentage van 70% van zo’n veranderproces.

De laatste jaren zijn de deskundigen op dit terrein het erover eens dat de traditionele aanpak van verandermanagement herzien moet worden. Deze traditionele aanpak gaat uit van een analytische benadering van de problemen in de werkprocessen, een diagnose, een herontwerp en een beheersbare implementatie van het nieuwe plan. Veelal ontworpen door experts, terwijl alle expertise binnen handbereik is binnen de organisatie. Mits je de juiste vragen stelt.

Wat zijn Shakers?

Shakers zijn series van korte, prikkelende vragen om een groep mensen zich individueel te laten uitspreken en inzage te krijgen in hun gebundelde antwoorden

Lees: wat zijn Shakers?
Bekijk: Shaker demo
Doe: mee aan een Shaker

Veranderen: stel de mens centraal

Recentelijk is de aanpak van verandermanagers verschoven naar een meer mensgerichte benadering. Het gedrag en de interactie tussen medewerkers bepaalt in hoge mate het succes van een verandertraject.

Een traditionele aanpak van analyse, diagnose, implementatie sluit niet aan bij deze vernieuwde focus in verandermanagement. De bottom-up benadering werd lang gepredikt, maar niet vaak daadwerkelijk uitgevoerd. Het gedrag en de houding van mensen is niet te beheersen, hooguit te beïnvloeden. Veranderen met én door medewerkers doe je door deze mensen te betrekken, invloed te geven en een open dialoog met hen aan te gaan.

Hoe gebruik je Shakers in zo’n traject?

Een effectief verbetertraject is een proces dat tijd kost. Mensen zijn met name bereid naar de werking en effectiviteit van het bedrijfsproces te kijken als ze zélf geloven, weten en ervaren dat ze invloed hebben op de inrichting van dat proces.

Tijdens plenaire sessies worden medewerkers betrokken bij de visie en focus voor verbetering. Bij elkaar komen heeft onder meer als voordeel dat je gebruik kunt maken van de groepsdynamiek en het wij-gevoel. We wisselen deze live-bijeenkomsten af met Shakers. Zo kan je de uitkomsten van de Shakers ook gebruiken ter voorbereiding van een live-sessie en vice versa. Hiermee hou je het onderwerp op de kaart tussen de live-sessies door. De deelnemers worden even ‘opgeschud’ en blijven bezig kortstondig bezig met het onderwerp bínnen de context van hun dagelijks werk. Dit vergroot de kans op integratie van de verandering.

Hieronder een voorbeeld van een van de verandertrajecten (cultuurbewustwording) met behulp van Shakers:

In deze tijdslijn zijn 4 live sessies zichtbaar, waarbij de deelnemers aan het verandertraject tezamen werden uitgedaagd. Na afloop van elke sessie én voorafgaand aan de volgende sessie hebben we de deelnemers een Shaker gestuurd. Enerzijds om de effecten van de afgelopen sessie te versterken, anderzijds om de inhoud van een volgende sessie af te stemmen op de inzichten en meningen van de betrokkenen.

In het schema is ook een ‘Shaper’ te zien, daar kan je in ‘de Influate methode‘ meer over lezen.

Meer weten over Shakers binnen verandertrajecten? Influate